พันธกิจ
ข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาบุคลากร
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
สปสช.ตำบลบางกรูด
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.บางกรูด
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ อบต.บางกรูด
ควบคุมภายใน
แบบฟอร์มต่างๆ
 
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติค ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
งานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559
งานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสมานฉันท์ ตำบลบางกรูด ประจำปี 2559
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสมานฉันท์ ตำบลบางกรูด ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558
กีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ปั่นเพื่อแม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 16 สิงหาคม 2558
ปั่นเพื่อแม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 16 สิงหาคม 2 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
รายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด
รายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้างเหมาติด ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
59-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
59-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
59-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าถั่ว หมู่3 ซอย 2
59-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
59-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านอู่ตะเภา หมู่1 ซอย3
59-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายก อบต.บางกรูด
  infographics
  เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการผ่านเว็บไซต์
  ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ-บริการข้อมูลเชิงสถิติ
  ศุนย์การแอปพลิเคชันภาครัฐตรงถึงมือคุณ
  คลังข่าวมหาดไทย
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  ศาลปกครอง
  ศาลยุติธรรม
  ศาลฎีกา
  ศูนย์ดำรงธรรม
  ท้องถิ่น จว.ฉะเชิงเทรา
  ระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงานประกันสังคม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  ระเบียบและกฎหมาย
  สายด่วนรัฐบาล
  พุทธทาส
  สำรวจโลก
  ธรรมมีเดีย