องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด Bangkrud Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนหมู่บ้านแต่ละหมู่ร่วมประชุม
Share on Line
Share on Pinterest