องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด Bangkrud Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

                   สำนักงานปลัด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล หรือราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ ฝ่าย ๑๐ งาน ดังนี้
      
      ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานเจ้าหน้าที่
 • งานแผนงานและงบประมาณ
 • งานกฏหมายและคดี
 • งานสวัสดิการสังคม
 • งานประชาสัมพันธ์

      ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานทะเบียนราษฎร


      ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานรักษาความสงบ
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานธุรการ
 •  
Share on Line
Share on Pinterest