องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด Bangkrud Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

           กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานงบประมาณ งานผลประโยชน์ เช่น การจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดรองประจำเดือนประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายแบ่งงานภายในออกเป็น ๔ ฝ่าย ๗ งาน ดังนี้
      
      ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานพัสดุและทรัพย์สิน
  • งานการเงินและบัญชี
  • งานระเบียบการคลัง
  • งานสถิติการคลัง

      ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ    

  • งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

      ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานธุรการ
Share on Line
Share on Pinterest