องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด Bangkrud Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

               กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานผังเมืองและโยธา งานสาธารณูปโภค งานสำรวจออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฏหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านด้านวิศวกรรมเครื่องกล การควบคุม การ บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย งาน ดังนี้
      
      ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานวิศวกรรม
  • งานผังเมือง

      ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานสาธารณูปโภค
  • งานสวนสาธารณะ
  • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

      ฝ่ายช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานธุรการ
Share on Line
Share on Pinterest