องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด Bangkrud Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

              กองการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการศึกษา การบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึษาทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบฯ เช่น การศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียนและงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย ๘ งานดังนี้
      
      ฝ่ายแผนงานและโครงการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานแผนและโครงการ
  • งานงบประมาณ
  • งานธุรการ

      ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  • งานการศึกษาปฐมวัย

      ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
  • งานกีฬาและนันทนาการ
  • งานกิจการศาสนา
  • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
Share on Line
Share on Pinterest