องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด Bangkrud Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

                      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขอนามัย ป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานการให้บริการสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองการแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย ๘ งาน ดังนี้
      
      ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • งานวางแผนสาธารณสุข
  • งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
  • งานรักษาความสะอาด
  • งานสัตวแพทย์

      ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานส่งเสริมสุขภาพ
  • งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ

      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานธุรการ
Share on Line
Share on Pinterest